0
041 35404690

پل های ارتباطی

صابر ملک زاده

علم داده با پایتون

مدرس علوم داده در جمهوری آذربایجان

مهارت ها

برنامه نویسی پایتون 100
دیتاساینس 100
علوم داده 100
برنامه نویسی R 100

پژوهشگر علوم داده

وبسایت، رزومه و ارتباط با مدرس:

smalekz.github.io