0
041 35404690

پل های ارتباطی

دکتر ناصر لطفی وند

متخصص هوش مصنوعی و رباتیک از دانشگاه تورین ایتالیا

مهارت ها

یادگیری عمیق 80
پردازش متن 90
هوش مصنوعی 96
روباتیک 85

مهارت ها:

یادگیری عمیق

پردازش متن