0
041 35404690

پل های ارتباطی

دکتر مرتضی محمودزاده

متخصص علوم اجتماعی محاسباتی از دانشگاه واخنیخن هلند

مهارت ها

علم داده با پایتون 95
مدلسازی سیستم های اجتماعی 100
اصول مدیریت 100
برنامه نویسی پایتون 100

متخصص علوم اجتماعی محاسباتی از دانشگاه واخنیخن هلند

علم داده با پایتون، مدلسازی سیستم های اجتماعی