0
041 35404690

پل های ارتباطی

دکتر رضا لطفی

متخصص تحلیل کیفی و روشهای تحلیل کیفی و تحلیل بازار

مهارت ها

متخصص تحلیل کیفی 100
روش های تحلیل کیفی 90

متخصص تحلیل کیفی

روشهای تحلیل کیفی

تحلیل بازار